www.www.utw-wesola.org

 

/UserFiles/statut.pdf

 

Statut
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie: Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej -zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.
 
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy a terenem działania województwo mazowieckie.

§ 3
Stowarzyszenie może używać pieczęci z nazwą i adresem. Może ponadto wydawać legitymacje i odznaki zawierające emblemat Stowarzyszenia. Wzór emblematu zatwierdza zarząd.

§ 4
Stowarzyszenie współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Warszawie oraz bliźniaczymi placówkami w kraju i zagranicą.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. O przystąpieniu do tych organizacji, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd, którego uchwała podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie członków lub zebranie delegatów.

§ 5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
kształtowanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie,
włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez wspomaganie integralnego rozwoju osobowego, a zwłaszcza sprawności intelektualnej i fizycznej,
przeciwdziałanie osamotnieniu ludzi starszych poprzez propagowanie postaw aktywnego współuczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
propagowanie wolontariatu na rzecz ludzi starszych, młodzieży i dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia,
ochrona i promocja zdrowia w tym, w szczególności upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości  obywatelskiej i narodowej,
działalność na rzecz mniejszości narodowych, poznania ich kultur i tradycji,
działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania i utrzymania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami Dzielnicy Wesoła,
propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych narodów Europy,
samopomoc koleżeńska w zakresie poprawy jakości życia osób starszych.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
prowadzenie wykładów, seminariów lektoratów języków obcych oraz sekcji problemowych zgodnie z oczekiwaniami członków,
organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej,
organizowanie i prowadzenie obozów rekreacyjno-kondycyjnych, wczasów oraz wycieczek krajoznawczych,
organizowanie aukcji i imprez dobroczynnych na rzecz swoich członków,
organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, prac społecznych, zajęć sportowych i rehabilitacyjnych,
aktywizowanie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych, zaspokajanie potrzeb rozwijania szeroko pojętej twórczości artystycznej, umożliwienie poznawania dziedzictwa narodowego, kultury polskiej i światowej,
udział w badaniach naukowych szczególnie z zakresu gerontologii,
organizowanie konferencji naukowych, szkoleń oraz spotkań tematycznych,
współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką osób trzeciego wieku,
współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń w działalności na rzecz osób trzeciego wieku.

§ 8 - skreślony
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych,
 członków honorowych i członków wspierających.
Członkiem zwyczajnym może być osoba w wieku 50+ posiadająca prawa obywatelskie.
Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna.

§ 10
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.
Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo składa zarządowi deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe.
Osoba prawna ubiegająca się o członkostwo składa zarządowi oświadczenie woli oraz ustala rodzaj i formę wspierania Stowarzyszenia.
Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą walnego zebrania na wniosek zarządu.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
popierać działania zmierzające do wzrostu znaczenia roli Stowarzyszenia,
przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnie opłacać składki.

§ 12
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
b)  brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
c)  wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania,
d)  posiadania legitymacji Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi Stowarzyszenia korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym za wyjątkiem korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 13
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:
skreślenie z listy członków,
wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 14
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenie następuje w przypadku:
pisemnej rezygnacji z członkostwa lub  śmierci członka.
Wykluczenie następuje w drodze uchwały zarządu w przypadku:
a) działalności sprzecznej z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b)  nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia bez podania przyczyny,
c)  zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez sześć miesięcy,
d)  utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku.
Ustanie członkostwa wspierającego następuje poprzez:
a)  dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia
b)  zaprzestanie działalności wspierającej
c)  utratę osobowości prawnej.

§ 15
Od uchwały zarządu o wykluczeniu z Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków lub Delegatów.
Uchwała walnego zebrania członków lub delegatów jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne zebranie członków lub delegatów,
b)  Zarząd,
c)  Komisja rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
Jeśli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób walne zebranie członków może zostać zastąpione zebraniem delegatów. Decyzje w tej sprawie podejmuje zarząd.
Delegaci wybierani są spośród członków Stowarzyszenia w liczbie 1 delegat na 10 do 20 członków uczestniczących w sekcjach, kołach  zainteresowań czy wykładach. Kadencja delegata trwa 4 lata kalendarzowe wliczając rok wyboru. Zasady wyboru i uzupełniania liczby delegatów określa zarząd
Zebranie delegatów może dokonywać wyboru członków zarządu i członków komisji rewizyjnej także spośród tych członków Stowarzyszenia, którzy nie zostali delegatami.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji walnego zebrania członków lub delegatów wyrażonego w drodze uchwały.

§ 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków lub delegatów, które może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
Zwyczajne walne zebranie członków lub delegatów zwołuje zarząd co najmniej raz w roku, zawiadamiając o tym wszystkich członków wraz z proponowanym porządkiem obrad minimum 14 dni przed datą zebrania.
Nadzwyczajne walne zebranie Członków lub delegatów zwołuje zarząd:
a)  z własnej inicjatywy,
b)  na pisemny wniosek komisji rewizyjnej,
c)  na pisemny wniosek, co najmniej ¼ (jednej czwartej) liczby członków zwyczajnych w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.
Do ważności uchwał walnego zebrania członków lub delegatów w pierwszym terminie wymagana jest co najmniej obecność połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.

§ 18
Do kompetencji walnego zebrania członków lub delegatów należy:
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
c) udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji  
    rewizyjnej,
d) wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu, wniesionych przez członków
    Stowarzyszenia,
f)  uchwalanie zmian statutu,
g) nadawanie godności członka honorowego na wniosek zarządu,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.
W walnym zebraniu członków lub delegatów mogą brać udział:
a) członkowie zwyczajni i honorowi
b) członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 19
Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Zarząd w drodze uchwały w głosowaniu jawnym określa funkcje, jakie będą pełnić poszczególni członkowie zarządu.
Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw oraz podpisywania pism i innych dokumentów w imieniu Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa
Ukonstytuowanie się zarządu następuje na pierwszym jego zebraniu.
W posiedzeniach zarządu mogą brać udział z głosem doradczym, przewodniczący sekcji problemowych, których zasady działania określa zarząd.
Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy członków zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.
Posiedzenia zarządu zwoływane są w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Zarząd może zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 20
Do kompetencji zarządu należy:
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
opracowanie projektu działania i przedłożenie go pod obrady walnego zebrania członków lub delegatów,
realizowanie programu działania uchwalonego przez walne zebranie członków lub delegatów,
podejmowanie uchwał o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach,
prowadzenie spraw członkowskich,
uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych, zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

§ 21
Komisja rewizyjna składa się z trzech osób w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza. Komisja rewizyjna w drodze uchwały w głosowaniu jawnym określa funkcje, jakie będą pełnić poszczególni członkowie komisji rewizyjnej.
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
a)  kontrola bieżąca pracy Stowarzyszenia,
b)  składanie wniosków w sprawie absolutorium na walnym zebraniu
     członków lub delegatów,
c)  występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania
     członków lub delegatów,
d)  wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
     zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 22
W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji odpowiednio zarząd i komisja rewizyjna może uzupełnić liczbę brakujących członków spośród uprawnionych członków Stowarzyszenia.
Zwiększenia dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, z tym że liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.
 
Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 23
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,
b) darowizny, składki, zapisy,
c) wpływy z darowizn, zbiorek publicznych,
d) dotacje, granty i subwencje,
e) dochody z działalności własnej,
f) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
g) środki z różnego rodzaju funduszy,
h) wpływy z aukcji i imprez dobroczynnych.
Skreślony
Pozyskane wpływy majątkowe przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych.
Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego w banku na rachunku Stowarzyszenia.
Nowoprzyjęci członkowie Stowarzyszenia wnoszą opłaty wg zasad określonych przez zarząd
Składki członkowskie ustala się w wymiarze rocznym i wnosi z góry nie później niż do końca października za bieżący rok akademicki.
Na wniosek członka Stowarzyszenia składka może być wniesiona w dwóch równych ratach płatnych do końca października i końca lutego za bieżący rok akademicki.

§ 24
Działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatną działalnością za wyjątkiem działalności wymienionej w ust 2.
Działalność polegająca na:
a)  organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
b)  organizowaniu kursów,
c)  organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych,
d)  udziale w imprezach kulturalnych,
e)  prowadzeniu aukcji i imprez dobroczynnych
może być realizowana jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy wyłącznie działalności statutowej

§ 25 – skreślony

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 26

Zmiana statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w drodze  uchwały walnego zebrania członków lub delegatów podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 27
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia:
majątek przeznacza się na cel określony uchwałą walnego zebrania członków  lub delegatów,
likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego zarządu.

 

  
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa

 Powered by: www.cdx.pl