www.www.utw-wesola.org


REGULAMIN STUDIÓW
TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W WESOŁEJ

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej – zwane dalej UTW – funkcjonuje w oparciu o
zapisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i Statutu UTW.
2. Całokształtem działalnosci UTW, zgodnie ze Statutem, kieruje Zarzad Stowarzyszenia, a kontrole nad
jego działalnoscia sprawuje Komisja Rewizyjna

 


II. DZIAŁALNOSC UTW
1. UTW prowadzi działalnosc edukacyjna w ramach systemu otwartego kształcenia ustawicznego,
skierowana do osób starszych i innych zainteresowanych, które odczuwaja potrzebe kultywowania
wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego, integracji srodowiska i aktywnosci społecznej.
2. Program i metody pracy UTW nastawione sa na aktywnosc, samodzielnosc słuchaczy oraz dostosowane
sa do ich potrzeb i zainteresowan.
3. Program edukacyjny UTW obejmuje wiedze z zakresu nauk:
a) humanistycznych,
b) medycznych i profilaktyki zdrowia,
c) społeczno-ekonomicznych,
d) przyrodniczych
e) sportowo-turystyczno-rekreacyjnych
4. Zajecia UTW prowadzone sa w oparciu o roczny program edukacyjny realizowany co roku od poczatku
pazdziernika do konca czerwca:
a) pakiet podstawowy: wykłady audytoryjne i seminaria,
b) zajecia fakultatywne realizowane w grupach zainteresowan tematycznych
c) potkania integracyjne i towarzyskie,
d) inne formy zajec grupowych wg wyboru słuchaczy
5. Roczne programy edukacyjne UTW na ka5dy rok akademicki opracowuje Zarzad UTW przy udziale
Rady Programowej, a nastepnie przedkłada do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków /
Delegatów.
6. Zajecia UTW, o których mowa w pkt 4 odbywaja sie w nastepujacym wymiarze i terminach:
a) wykłady audytoryjne i seminaria - co najmniej dwa razy w miesiacu,
b) zajecia fakultatywne – minimum jeden raz w tygodniu
c) inne formy zajec według wyboru słuchaczy – w miare potrzeb
7. Zajecia UTW odbywaja sie na terenie szkół oraz innych placówek na terenie dzielnicy wg
harmonogramu zatwierdzonego przez Zarzad UTW.
8. Zapisy do UTW dokonywane sa dwa razy do roku na poczatku ka5dego semestru w miejscu
wyznaczonym przez Zarzad Stowarzyszenia:
a) I semestr – od 1 wrzesnia do 30 wrzesnia,
b) II semestr – od 15 stycznia do 15 lutego.

 


III. PRAWA I OBOWIAZKI SŁUCHACZY UTW
1. Prawa i obowiazki słuchacza UTW okreslaja:
a) Statut Stowarzyszenia,
b) Uchwały Walnego Zebrania Członków/Delegatów,
c) Uchwały Zarzadu UTW.
2. Słuchacze sa zobowiazani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz dbania o godnosc i
dobre imie UTW.
3. Członkowie Stowarzyszenia UTW uczestnicza w zajeciach na podstawie wa5nej, tj. ostemplowanej na
dany semestr legitymacji członkowskiej.
4. Utrata legitymacji wymaga zgłoszenia a wydanie duplikatu poniesienia kosztów jego sporzadzenia.
5. Zajecia objete tzw. pakietem podstawowym gwarantowane sa w ramach uiszczonej składki
członkowskiej. Uczestnictwo w pozostałych formach zajec, zwanych zajeciami fakultatywnymi jest
odpłatne według składki ustalonej przez Zarzad UTW.
6. Ka5da grupa zajec fakultatywnych wybiera swojego staroste, który współpracuje z Zarzadem UTW w
zakresie realizowanych przez grupe zajec fakultatywnych.
7. Słuchacz zmuszony z przyczyn obiektywnych przerwac studia, jest zobowiazany poinformowac
pisemnie Zarzad o przyczynach i czasie, w którym nie bedzie uczestniczył w zajeciach. W takim
przypadku mo5e nie płacic za zajecia fakultatywne realizowane podczas zgłoszonej nieobecnosci.
Długotrwała nieobecnosc na zajeciach nie zwalnia z opłaty składki członkowskiej, która jest
obowiazkiem członka zwyczajnego, zgodnie z 11 punkt 4 Statutu Stowarzyszenia.
8. Wniesiona opłata mo5e zostac zwrócona w przypadku długo trwajacej choroby lub innej wa5nej
przyczyny, na pisemny wniosek Słuchacza UTW.
9. W ka5dym innym przypadku wniesiona opłata za czas, w którym słuchacz nie uczestniczył w
zajeciach nie podlega zwrotowi, natomiast słuchaczowi przysługuje prawo wznowienia studiów w
ka5dym czasie.
10. Rezygnacja z zajec fakultatywnych wymaga powiadomienia Zarzadu w formie pisemnej lub mailowej.
11. Słuchacze UTW, moga zgłaszac do Zarzadu wnioski i uwagi dotyczace programu UTW.

 


IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
1. Członek wstepujacy do UTW wnosi:
a) jednorazowa opłate wpisowa, ustalona Uchwała Zarzadu na dany rok akademicki, przeznaczona
na wydanie materiałów informacyjnych i legitymacji członkowskiej,
b) składke członkowska za semestr zimowy i letni ustalona Uchwała Zarzadu
2. Słuchacze zajec fakultatywnych wnosza opłaty pokrywajace koszty ich organizacji do dnia 10 za miesiac
bie5acy, w kwotach podanych do wiadomosci przed uruchomieniem zajec.
3. Brak wniesienia składki członkowskiej lub opłat uniemo5liwia Słuchaczowi udział w zajeciach
Uniwersytetu, a ponadto powoduje sankcje przewidziane w Statucie.

 


V. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Status słuchacza UTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wy5szym.
2. Zarówno przyjecie, przydział do sekcji, jak te5 skreslenia z listy słuchaczy nie jest decyzja w
rozumieniu prawa administracyjnego.
Niniejszy regulamin został przyjety przez Zarzad UTW w dniu 16 listopada 2010 roku.

 


Zarzad UTW

  
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa

 Powered by: www.cdx.pl